مدیریت
 
 
 
 
 
 
خانم زهرا شیرمحمدی
 
مدیر و موسس دبیرستان